top of page

REGULAMIN SALI ZABAW PSOTNIKOWO

 1. Wykupienie biletu jest traktowane jako akceptacja cennika oraz regulaminu.

 2. W ramach zakupionego biletu, kupujący otrzymuje możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji znajdujących się w sali zabaw, za wyjątkiem atrakcji, za które naliczana jest dodatkowa opłata.

 3. Jednorazowo na sali zabaw może znajdować się do 50 osób.

 4. Za wstęp na teren Sali Zabaw dzieci w wieku 1-11 lat pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku. Niechodzące dzieci w wieku do 1 roku życia towarzyszące starszemu rodzeństwu wchodzą na teren Sali Zabaw bezpłatnie.

 5. Wszystkie atrakcje i zabawy znajdujące się w Strefie Zabawy w Sali Zabaw przeznaczone są dla dzieci do 11 roku życia.

 6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Sali Zabaw tylko pod opieką osób dorosłych. Zarządzający, ani personel obsługi Sali Zabaw nie świadczą opieki nad dziećmi. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Sali Zabaw i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie  wyrządzone.

 7. W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą piętnastkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun. W ramach grupy zorganizowanej mogą wchodzić wyłącznie dzieci w wieku powyżej 3 roku życia.

 8. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje:
  • zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych;
  • zakaz wnoszenia żywności i napojów;
  • zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji;
  • zakaz palenia tytoniu;
  • zakaz wprowadzania zwierząt;
  • zakaz żucia gumy.

 9. Na terenie Sali Zabaw zabronione są wszelkie agresywne zachowania np. bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie się po siatkach konstrukcji placu zabaw, oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne lub agresywne

 10. Dzieci wchodząc na teren Sali Zabaw powinny zdjąć wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach), długopisy, telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc. Za tego typu rzeczy pozostawione bez opieki lub zgubione, Zarządzający nie odpowiadają.

 11. Okrycia wierzchnie Goście pozostawiają w szatni. Zarządzający nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Sali Zabaw.

 12. Na terenie Strefy Zabawy Goście oraz opiekunowie przebywają bez butów ale zawsze w skarpetach.

 13. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie Sali Zabaw własnej gastronomii, za wyjątkiem pokarmów dla niemowlaków.

 14. Spożywanie żywności i napojów możliwe jest wyłącznie na terenie kawiarenki. Nie należy wnosić jedzenia ani napojów do Strefy Zabawy.

 15. Goście Sali Zabaw używają chipów elektronicznych, które powinni zachować przez cały czas pobytu na terenie Sali Zabaw, aż do czasu jego opuszczenia.

 16. Kwota za zakupione towary w kawiarence Sali Zabaw zostaje nabita na elektroniczną kartę Gościa. Przy wyjściu następuje odczytanie i uiszczenie zapisanej na chipie elektronicznym należności.

 17. Za zgubienie lub uszkodzenie karty elektronicznej naliczona zostanie opłata w wysokości 30 zł.

 18. Z urządzeń, zabaw i atrakcji Goście powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i Instrukcjami.

 19. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.

 20. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

 21. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Sali Zabaw należy poinformować Obsługę.

 22. Teren Sali Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości. Wchodząc na teren Placu Zabaw Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku Gości i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie w.w. wizerunku dla celów promocyjnych Sali Zabaw.

 23. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Gościa o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Gościa jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem.

 24. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Salę Zabaw, m.in. dotyczy to osób nietrzeźwych lub znajdujących się w stanie po użyciu środków odurzających, a także dzieci z widocznymi oznakami chorób zakaźnych.

 25. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Sali Zabaw przez Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.

 26. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Sali Zabaw wyłącznie na własną odpowiedzialność lub/i odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu na Sali Zabaw.

 27. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.

 28. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.

 29. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji Sali Zabaw, w dniu wizyty na Sali Zabaw. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Sali Zabaw.

Regulamin: Witaj
bottom of page